Integritetspolicy / GDPR

PDF Format

Inledning

Sören Svenssons Byggvaror AB (”SSBVAB”) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

SSBVAB värnar om din personliga integritet och eftersträvar hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom SSBVAB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, vilken efter 25 maj 2018 är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”).

Denna informationstext beskriver vilka personuppgifter som behandlas av SSBVAB om dig i anslutning till din kontoansökan och löpande administration av ditt konto och dina kontoaktiviteter, för vilka ändamål behandlingarna sker, och vad du har för rättigheter i samband med personuppgiftsbehandlingen.

Personuppgifter

De personuppgifter som kan behandlas om dig inom ramen för din kontoansökan och ditt kontoinnehav hos i SSBVAB är t.ex. namn, kundnummer, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, bankkontouppgifter, kontostatus, kredituppgifter, kreditprövningar, momsregistreringsnummer, organisationsnummer, autogirouppgifter, bankkontonummer, uppgifter om omsättning och tidigare köp från- och leveranser till SSBVAB, uppgifter kopplade till dig i egenskap av kund hos SSBVAB exempelvis kundgrupp, kundkategori, kundsegment, prisområde, betalningsmetod, leveransadress, inklusive koordinater och avlastningsort, uppgifter kopplade till dig i egenskap av leverantör till SSBVAB exempelvis betalningsuppgifter, koordinater för produktionsort samt produktionsprofiler för din verksamhet.

Ändamål

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av SSBVAB, eller av bolag inom SSBVABs koncern, för följande ändamål;

 • För att kommunicera med dig;
 • För att administrera och fullgöra kontoavtalet med dig, inklusive informationsgivning, ny uppläggning och ändring av konto samt fakturering;
 • För att möjliggöra automatisk betalning av inköpsfakturor, ränteavgifter och kravavgifter via autogiro;
 • För rapporteringsändamål och för att upprätta statistik;
 • För att fullgöra SSBVAB rättsliga skyldigheter;
 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via email och sms/mms (som du kan välja bort via en länk i varje utskick) om SSBVAB, dess koncernbolag och SSBVABs samarbetspartners. Direktmarknadsföring kan i viss mån vara anpassad baserad på ett fåtal parametrar som samkörs från olika källor, som t.ex. storlek, produktion och omsättning;
 • För att ta fram (avidentifierad) statistik över SSBVAB kontohavare; samt
 • För att tillhandahålla, underhålla, testa, förbättra och utveckla SSBVAB produkter och tjänster och de tekniska plattformar som används för att tillhandahålla dessa.

Laglig grund

Dina personuppgifter behandlas med den lagliga grunden fullgörande av avtal då behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättigheter och skyldigheter som kontoinnehavet innebär gentemot dig, eller då vi har ett annat berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. för att rikta marknadsföring eller erbjudanden till dig. Marknadsföring kan komma att riktas gentemot dig även viss tid (upp till ett år) efter det att kontoinnehavet upphört. Om SSBVAB behandlar dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta sådant samtycke i förväg.

Utlämnande av personuppgifter

SSBVAB kan dela dina uppgifter med sina koncernbolag inom ramen för de ändamål som anges ovan. SSBVAB anlitar också externa samarbetspartners att utföra uppgifter för SSBVABs räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att SSBVABs samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för SSBVABs räkning får alltid underteckna avtal med SSBVAB för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats. SSBVAB kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. SSBVAB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna informationstext.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

SSBVAB värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar i detta syfte lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Lagringsperiod

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera kontoavtalet med dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med SSBVABs gallringsrutin.

Rättigheter och klagomål

Du har vissa rättigheter i förhållande till SSBVAB i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Du har följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med Ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är SSBVABs tillgång till uppgifterna begränsad.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du bedömer att SSBVABs behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:

SSBVABs Kassatjänst tel. 0651-13770 eller på gdpr@ssbyggvaror.se